938 03 17 31

S’implementen els CdA

S’implementen els CdA

L’escola MDP implanta els Centres d’Aprenentatge (CdA) aquest curs 2023-24. Amb aquesta nova metodologia el centre evoluciona un dels seus eixos de treball més importants, el de la qualitat educativa.

Aquest mètode permet organitzar l’alumnat en grups reduïts d’aprenentatge de diferents àmbits de coneixement segons les seves preferències i necessitats educatives. D’aquesta manera, es permet la flexibilització de l’acció educativa, ja que és l’alumne el centre del seu propi aprenentatge. Els materials estan adaptats i creats específicament per a cada centre d’aprenentatge.

Els centres d’aprenentatge que s’ofereixen als alumnes de Cicle mitjà i Superior són els següents:

  • Expressió escrita, on aprenen a planificar, produir i revisar adequadament diferents tipologies textuals adaptant-les a la situació comunicativa.
  • Comprensió lectora, on l’alumnat desenvolupa estratègies de comprensió lectora com la formulació d’hipòtesis o les inferències i connexions millorant la seva autonomia.
  • Ortografia, treballen i prenen consciència de les diferents normes lingüístiques mitjançant activitats pràctiques que els ajudaran a millorar la seva comunicació escrita.
  • Resolució de problemes matemàtics on fomenten l’hàbit de reflexió, identifiquen les incògnites per resoldre el problema i apliquen estratègies per aconseguir-ho.
  • Algoritmes matemàtics per millorar el domini de les principals operacions matemàtiques treballades.
  • Digital, on cerquen, contrasten i seleccionen informacions útils per a la seva recerca tot actuant de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC.

Així doncs, els alumnes poden escollir aquell centre que més els hi interessi o el que creguin que els hi anirà millor per a reforçar els seus aprenentatges durant una sessió d’1’5 hores a la setmana.

Categories
CreaEscola Quality Certificate for Education Website