verda

Programa Pareer II

L’escola MDP Igualada ha realitzat al llarg dels darrers anys un seguit de millores en quant a l’eficiència energètica en les seves instal·lacions, refermant així el seu compromís amb la cura del Medi Ambient.

El programa PAREER II, que utilitza fons europeus FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), a través d’IDAE (Instituto para la Diversificación y ahorro Energético), ha col·laborat en la realització de les millores en eficiència energètica que han tingut lloc en el nostre edifici del C/ Santa Anna, 2 de la ciutat d’Igualada.

Millores

Les millores han consistit en:

 • El canvi del cremador de la caldera, passant de gasoil a gas natural.
 • Canvi de deu de les finestres de l’escola amb vidres de composicions finals de 4/16/4 i 3+3/16/3+3, segons siguin a més a més de seguretat o no.

La millora de l’envolvent amb noves finestres i portes de característiques aïllants tèrmicament millors. També s’ha modificat la instal·lació de producció d’aigua calenta per la calefacció de manera que el combustible actual és el gas natural (anteriorment gasoil), amb la millora d’eficiència energètica i mediambiental que això representa.

La lletra de certificació d’eficiència energètica inicial era una “E”. Després de les actuacions realitzades s’ha millorat una lletra, arribant, doncs a una “D”

Ràtios energètics obtinguts

Valors estat final:

 • Emissions de CO2 de 47,0 kg CO2 /m2 any.
 • Consum d’energia final de 181,9  kWh/m2 any.
 • Demanda de calefacció i refrigeració de 133,7 kWh/m2 any.

Valors inferiors als que teníem en l’estat inicial que eren:

 • Emissions de CO2 de 58,8 kg CO2/m2 any (Estalvi del  20%).
 • Consumo d’energia final de 188 kWh/m2 any
 • Demanda de calefacció i refrigeració de 137’30 kWh/m2 any

Com que la superfície considerada és de 2.280,4 m2, els valors resultants actuals són:

 • Estalvi de 26’9 tones de CO2/any.
 • Disminució del consum final de 13.910 kWh/any
 • Disminució de la demanda de calefacció i refrigeració de 8.209,44 kWh/any.

Inversió

 • La inversió total realitzada és de 35.296,61 euros.
 • L’import de l’ajuda sol·licitada és de 9.407,77 euros.