DSCF093

Educació Infantil

Entenem aquesta etapa com essencial per consolidar els primers aprenentatges. Treballem per desenvolupar les 4 capacitats per a aprendre a aprendre: aprendre a ser, aprendre a fer, aprendre a conèixer i aprendre a conviure. Els aprenentatges que tenen lloc en aquesta etapa són un mitjà que ha de permetre conèixer, interpretar, utilitzar i valorar la realitat per esdevenir significatiu, on l’alumne és l’agent actiu del seu propi procés d’ensenyament i aprenentatge.

A Educació Infantil vetllem per una adequada selecció i seqüenciació dels continguts d’aprenentatge d’acord amb el desenvolupament maduratiu dels infants. El nostre projecte es basa en la combinació de l’estimulació neurodidàctica, basada en el desenvolupament de totes les intel·ligències múltiples i, en l’aprofundiment de la creativitat.

Capacitats d'educació infantil

A partir de la nostra metodologia UN MÓN PER DESCOBRIR potenciem i desenvolupem totes les capacitats que l’infant necessita per afrontar el pas a la següent etapa.
  1. Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma.
  2. Aprendre a pensar i comunicar.
  3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
  4. Aprendre a conviure i habitar el món.
infantil

Valors de l'alumne de sortida

Construcció de la pròpia identitat i coneixement de l'entorn físic i social. Construcció de la pròpia identitat i comunicació i representació.
iconos-38
Valors

Entenem el pas per l'escola com un viatge que ens ha de preparar per a la vida.

iconos-120
Direcció

Dona sentit al viatge en saber on volem arribar.

iconos-38
Eines

Habilitats que ens permetran avançar en el nostre camí.

iconos-120
Energia

Per vèncer els obstacles i tirar sempre endavant.

Projectes acadèmics

Mètodes d'aprenentatge per a cada etapa