938 03 17 31

Tutoria entre iguals

Tutoria entre iguals

Creem més vincles emocionals entre els alumnes de 3r i 5è, protagonistes del projecte de Tutoria Entre Iguals.

La tutoria entre iguals és un mètode d’aprenentatge cooperatiu basat en la creació de parelles d’alumnes, amb una relació asimètrica derivada de l’adopció del rol de tutor (5è) i del rol de tutoritzat (3r); amb un objectiu comú, conegut i compartit, que s’assoleix mitjançant un marc de relació planificat per l’equip docent.

Últimament, les Ciències de l’Educació han donat molta importància a la interacció com a element principal responsable de l’aprenentatge. És a través de la interacció amb altres quan se’ns obren conflictes cognitius que ens fan aprendre. És mitjançant la interacció entre el nou coneixement i el professor (mediador) quan aprenem. Però a més, sabem que en determinades circumstàncies els mateixos alumnes poden fer de mediadors. Tots hem après de companys de l’escola o de la feina. Alguns autors sostenen que, a vegades, els alumnes poden ser millors mediadors (professors) que els mateixos adults. Ho justifiquen dient que els alumnes són aprenents recents dels continguts i, per tant, són sensibles als punts de més ajut. A més a més, utilitzen un llenguatge més directe i compten amb l’avantatge de compartir referents culturals i lingüístics. Però, sobretot, el principal avantatge que la mediació d’un alumne té sobre la mediació d’un professor, és que l’alumne pot donar ajut individual a un sol alumne incrementant així el seu vincle emocional.

Les evidències ens mostren que l’aplicació de programes com el TEI afavoreixen molt positivament la convivència del centre.

Categories
CreaEscola Quality Certificate for Education Website